Arbejdsmiljø og byggeaffald

Der er masser af hjælp og vejledninger at hente fra flere forskellige parter om arbejdsmiljø i forhold til miljøfarlige stoffer i de gamle byggematerialer. Få overblik her.

Arbejdstilsynet - vejledninger om regler og pligter samt call center
Arbejdstilsynet er myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynets opgave er at understøtte virksomheder med at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø inden for rammerne af reglerne på arbejdsmiljøområdet. Det sker ved at føre tilsyn med virksomheder, udarbejde regler samt vejlede om arbejdsmiljø.

Gå til Arbejdstilsynets overblik over de vigtigste arbejdsmiljøregler for bygge- og anlægsbranchen.

Arbejdstilsynet har et callcenter, hvor du bl.a. kan få kontakt med en tilsynsførende med erfaring inden for arbejdsmiljø. 

Arbejdstilsynets vejledninger om bygherrens pligter
Arbejdstilsynet informerer i fem vejledninger om bygherrens pligter ved bygge- og anlægsprojekter af forskellig størrelse. 

Du kan også hos arbejdsmarkedets organisationer finde en række vejledninger, der giver nyttig viden om håndtering af bygge- og anlægsaffald. 

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA): vejledninger og faktaark om pligter, støv, nedrivningsarbejde, PCB, bly, asbest, chlorparaffiner og isoleringsmaterialer
Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA) er sammensat af arbejdsgivernes, ledernes og lønmodtagernes organisationer inden for bygge- og anlægsområdet. Organisationerne omfatter tilsammen ca. 150.000 lønmodtagere inden for bygge- og anlægsområdet.

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg medvirker til kortlægning af branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og udgiver branchevejledninger og uddannelsesmaterialer om god arbejdsmiljøpraksis. Arbejdstilsynet godkender, at indholdet i BFAs branchevejledninger og faktablade er i overensstemmelse med reglerne på arbejdsmiljøområdet.

Faktablad om bygherrens pligter

Fakta om bygherrens pligter indeholder en branchevejledning om, hvordan man kan leve op til reglerne i bekendtgørelsen om bygherrens pligter.

Branchevejledning om projekterendes/rådgiveres pligter

Branchevejledning  indeholder anbefalinger til, hvordan man kan leve op til reglerne i bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter. Læs om bekendtgørelsen.

Branchevejledning om renovering til bygherrer og projekterede/rådgivere

Branchevejledningen om renovering beskriver de forhold, som projekterende, rådgivere og bygherrer skal være opmærksom på ved projektering og planlægning af et renoveringsprojekt for at opnå et gennemarbejdet projekt i forhold til arbejdsmiljø og bygbarhed. Desuden er der anbefalinger om god praksis.

Støv på byggepladsen

Støv på byggepladsen er ofte et stort og alvorligt problem – både for de ansatte og for byggeriets kvalitet. Branchevejledningen fra BFA giver gode råd til en effektiv og systematisk indsats over for støvproblemerne og henvender sig til bygherrer, projekterende, rådgivende, arbejdsgivere, arbejdsledere og medarbejdere, der har som opgave at forebygge støv på byggepladsen.

Faktaark om nedrivningsarbejde

Kort og godt fra BFA. De vigtigste arbejdsmiljøproblemer og løsninger.

  • Risiko for ulykker ved fx fald og gennemstyrtning
  • Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger fx på svært tilgængelige steder
  • Støj og vibrationer fra fx mejselhamre
  • Støv fra fx beton, murværk, gammel isolering og asbest

Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer

Branchevejledningen om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer fra BFA indledes med oplysninger om PCB og dets skadevirkninger. Herefter følger information om regler og ansvar i forbindelse med håndtering af forurenede materialer samt generelle anvisninger i forbindelse med forundersøgelser, prøvetagning, generelle sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse af affald.

Branchevejledning om asbest
BFA
branchevejledningen om asbest er rettet mod alle fagområder og fortæller dels, hvor asbest kan forekomme i ældre bygninger og anlæg, og dels hvordan arbejdet med asbestholdige materialer bedst kan udføres, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal tages. Branchevejledningen er i 2 dele: 

  1. Når du støder på asbest. Regler og baggrund. Denne del beskriver baggrund og regler samt generelle sikkerhedsforanstaltninger.
  1. Når du støder på asbest. Sådan gør du! Denne del indeholder en række eksempler på, hvor du kan støde på asbest under renovering, ombygning eller nedrivning af huse og andre bygninger. Der er tegninger af byggemateriale, der kan indeholde asbest, så de er nemmere at identificere. For hver type asbestholdigt materiale er der en beskrivelse af arbejdet: Hvordan det skal planlægges, hvilke forholdsregler du skal tage m.m.

Håndtering af bly i bygninger

Både ved små og store renoveringsopgaver risikerer man at støde på fortidens synder i form af nu forbudte stoffer eller stoffer og materialer, der er underlagt diverse restriktioner. BFA branchevejledning består af tre dele:

  1. I den første del finder du information om forekomsten af bly, skadevirkningerne samt regler om forundersøgelser og blodprøver.
  2. Anden del handler om de forskellige aktørers ansvar og pligter.
  3. Tredje del består af beskrivelser af otte forskellige arbejdsprocesser med konkrete anvisninger på forholdsregler og arbejdsmetoder i forbindelse med håndteringen af bly.

Faktaark om chlorparaffiner

De nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ved forekomst af chlorparaffiner (også kaldet klorede paraffiner) er langt hen ad vejen sammenlignelige med dem vi kender fra PCB. Vær opmærksom på, at perioden for nødvendige forundersøgelser for chlorholdige forbindelser i fx udvendige fuger strækker sig gennem hele perioden fra 1950 til 2002.

Arbejde med isoleringsmaterialer

Denne branchevejledning beskriver, hvordan man kan fjerne eller nedsætte arbejdsmiljøbelastninger som fx støv og dårlige arbejdsstillinger, når man arbejder med isoleringsmaterialer. Branchevejledningen indeholder først en beskrivelse af de pligter, man har som bygherre, rådgiver, arbejdsgiver og ansat. Derefter følger afsnit om planlægning af isoleringsarbejde ved såvel nybyggeri som ved efterisolering og ombygninger. Desuden er der anbefalinger til de forskellige arbejdsprocesser, hvor isoleringsmaterialer indgår. Endelig vises en række beskrivelser af forskellige isoleringsmaterialer.

Dansk Asbestforening - vejledninger om asbest, PCB og bly
Brancheforeningen Dansk Asbestforening er en interesseorganisation under Dansk Byggeri og fungerer som brancheforening for virksomheder, der har specialiseret sig i asbestsaneringer og lignende saneringsopgaver (PCB, bly og andre farlige stoffer i bygninger). Dansk Asbestforening har bl.a. udgivet følgende nyttige materialer:

Asbestvejledning

Asbestvejledningen indeholder retningslinjer vedrørende udførelse af asbestsaneringsopgaver.

PCB-vejledning

PCB-vejledningen omfatter vejledning om god praksis håndtering af PCB-holdige materialer. Den indeholder råd og arbejdsanvisninger til brug ved sanering af PCB-holdige materialer.

Blyvejledning

Blyvejledningen indeholder retningslinjer i forbindelse med planlægning og gennemførelse af renoverings- og nedrivningsarbejder, hvor der forekommer bly.

Bygherreforeningen - anbefalinger om arbejdsmiljø
Bygherreforeningen er en interesseorganisation, der varetager og formidler professionelle danske bygherrers holdninger og interesser. Bygherreforeningen har bl.a. udgivet følgende nyttige materialer relateret til byggeaffald:

Anbefalinger om bygherrens koordinering af arbejdsmiljø

Publikationen er udarbejdet af Bygherreforeningens Arbejdsmiljøudvalg, som en revision af den tidligere udgivelse fra 2010. Målet er at give inspiration og tegne en linje for arbejdsmiljøprocesser i bygherreorganisationer i de kommende år.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) - vejledning om arbejdsmiljø
Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er en brancheforening for rådgivende ingeniørvirksomheder. FRI har bl.a. udgivet følgende nyttige materialer:

Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen

Vejledningen om arbejdsmiljø fra FRI har som formål at bidrage til at forbedre arbejdsmiljøforholdene i byggeprocessen ved at fokusere på aktørernes pligter og indbyrdes koordinering af arbejdsmiljøet.