Anmeldelse af byggeaffald

Ifølge affaldsbekendtgørelsens kapitel 11 skal bygherren anmelde sit bygge- og anlægsaffald fra nedrivninger eller renoveringer til kommunen. Bygherrens anmeldelse i kapitel 11 skal oplyse om forventninger til mængde, type, modtager og/eller anvendelse af byggeaffaldet, og den sker før affaldsfrembringelsen. Reglerne gælder for alle bygninger, hvor byggearbejdet frembringer mere end 1 ton affald. Kommunen skal have modtaget anmeldelsen senest to uger, inden nedrivningen eller renoveringen påbegyndes.

Kommunen skal som noget nyt fra 2021 tildele bygherrens anmeldelse af bygge- og anlægsaffald et unikt løbenummer og underrette bygherren om dette digitalt. Den transportør, der skal køre bygge- og anlægsaffaldet væk fra nedrivningspladsen, skal være i besiddelse af den seneste ajourførte anmeldelse og det tilhørende løbenummer. Transportøren skal fremvise dette til ”den første affaldsmodtager”. Den første affaldsmodtager har pligt til at indberette løbenummer, affaldsmængder og dato for modtagelsen digitalt til kommunen senest fire uger, efter at hele affaldsmængden er modtaget.

Miljøstyrelsen har for at øge antallet af anmeldelser gennemført en kampagne for anmeldepligten for bygge- og anlægsaffald. Du kan læse nærmere om reglerne her.

Se kampagnefolderen her.

Anmeldelse af farligt affald fra virksomheder
Ifølge affaldsbekendtgørelsens kapitel 10 skal virksomheder, der frembringer farligt affald, bortset fra eksplosivt affald, anmelde affaldet til kommunalbestyrelsen. Denne anmeldelse vedrører alene miljøfarligt affald og skal indeholde oplysning om affaldstype (EAK-kode) samt faktiske mængder, emballering, sammensætning og egenskaber, og denne sker efter affaldsfrembringelsen.