CASE: Katrinedals Skole

Formål
Projektets formål var at opføre ny skolebygninger på Katrinedals Skole i Vanløse ved at anven­de genbrugte mursten fra nedrivningen af en bygning, som også ligger i Københavns Kommunes område (bygning 13 på Bispebjerg Hospital).

Beskrivelse
I forbindelse med udvidelse af Katrinedals Skole i Vanløse (ny skolebygning og ny fritidsordning) besluttede Københavns Kommune, at bygningerne skulle opføres med facader af genbrugssten fra nedrivning af bygning 13 på Bispebjerg Hospital. Inden nedrivningen blev bygningen miljøsaneret. Murstenene blev efter aftale mellem nedrivningsentreprenør og firma Gamle Mursten leveret til rensning hos Gamle Murstens anlæg i Hedehusene. De rensede sten blev herefter leveret til entreprenør E. Kornerup A/S til muring af facader på de nye skolebygninger. For at sikre fremtidig mulighed for genbrug blev de genbrugte mursten opmuret i kalkmørtel fremfor cementmørtel. Bygherren har desuden valgt at anvende genbrugskalkmørtel.

Vigtigste erfaringer

 • Der er behov for en vejledning om forundersøgelser og kortlægning af mursten med henblik på genbrug inden nedrivning.

 • Forud for nedrivning af en bygning med henblik på genbrug af mursten bør der foretages en kortlægning af typer og mængder af mursten. Denne kortlægning kan udføres samtidig med kortlægning af miljøfarlige stoffer.

 • Nedrivning af murværk kan udføres maskinelt (langarm og/eller gravemaskine med sorteringsgrab).

 • Nedrivning med langarm påmonteret sorteringsgrab og direkte læsning af brokker i transportkøretøj har fordelen af en lang rækkevidde, således at murbrokkerne læsses direkte på lastvogn og køres til rensning. Metoden er egnet til nedrivning af murstensbygninger med tre etager og derover. På den anden side kræver det en specialiseret og relativt dyr maskine (langarmen).

 • Traditionel nedrivning med gravemaskine giver begrænsninger i rækkevidden, men maskinen er fleksibel og anvendelige til mange opgaver. Vha. en gravemaskine monteret med sorteringsgrab kan man adskille en to-stensvæg og fjerne isoleringen. Nedfald af brokker og efterfølgende læsning giver øget risiko for skader på murstenene. Ved nedrivning af bygninger over to etager vil det være nødvendigt at arbejde fra forhøjede platforme med risiko for at køre i brokker, der ikke er beskyttet.

 • Adskillelse af for- og bagsten er ikke umiddelbart muligt i massive murværkskonstruktioner. Det er nødvendigt at foretage efterknusning af brokker, hvilket medfører skader på murstenene.

 • Udtagning af store murbrokker er mere effektivt, men kan give udfordringer ved rensning. Udtagning af mindre brokker og neddeling af de samme under læsning på vogn fører til gengæld til en større del beskadigede mursten. Der bør derfor stilles krav til nedrivningsmetode om både neddeling af brokker til passende små fraktioner, om muligt enkelte sten, og krav om at undgå at beskadige de neddelte sten.

 • Beklædning af udstyr (container, sorteringsgrab, faldunderlag foran facaden) med gummimåtter er hensigtsmæssigt.

 • Det kræver vilje og risikovillighed fra bygherrer af både nedrivningsbyggeri og nybyggeri, for at genbrug kan lykkes.

 • Det kræver et konkret, matchende projekt, hvor genbrugsmursten kan anvendes, med rimelig transportafstand fra både nedrivningsstedet og renseanlægget. Det garanterer til gengæld sporbarhed af materialerne.

 • Tidsplanen for nedrivningsprojektet skal være fleksibel.

 • Ifølge entreprenøren er muring med genbrugssten ikke problematisk, og det tager ikke længere tid. Der er dog nogle forhold, som man skal være opmærksom på – bl.a. varierende stenstørrelse. Bygherren skal være parat til at afvige fra traditionelle tolerancer.

 • Uensartheden af de genbrugte sten kan faktisk give den nye bygning en god karakter.

 • Det er en økonomisk fordel for entreprenøren at søge at afhænde murværk til genbrug af mursten. Dette forudsætter dog en rimelig transportafstand til renseanlægget.

 • Med hensyn til reduktion af CO2 emission er der en signifikant fordel ved at bruge genbrugte sten i stedet for nye sten.

Resultat
Genbrug af Bispebjerg Hospitals mursten på Katrinedals Skole er et godt eksempel, hvor to konkrete byggesager matches for at recirkulere materialer lokalt på den mest effektive måde, samt at hele værdikæden samarbejder med henblik på at skabe cirkulær økonomi. 

Projektet har givet nogle vigtige erfaringer både vedrørende teknologi, økonomi og praktiske forhold, samt vedrørende det konkrete samarbejde mellem aktører.

Vil du vide mere?
Rapport: Genbrug af mursten - erfaringer fra nedrivning af bygning 13 på Bispebjerg Hospital og genbrug til nybyggeri af Katrinedals Skole i Vanløse, februar 2017