CASE: Ressourcekortlægning på Øhlenschlægergade Skole

Formål
Københavns Kommune har i samarbejde med Lauritzen Advising gennemført en ressourcekortlægning i bygningerne på Oehlenschlægergade Skole. Det er sket i forbindelse med planer om nedrivning af ældre tilbygninger og nybyggeri på skolen.

Formålet med ressourcekortlægningen var at få viden om genbrugs- og genanvendelsesmuligheder for materialerne i to bygninger som grundlag for udbud af nedrivning og nybyggeri i kommunen – ud fra et ønske om  størst mulig genanvendelse af materialerne.

Kortlægningen skulle samtidig fungere som pilotprojekt med henblik på at udvikle en systematik og et paradigme, der af Københavns Kommune kan benyttes til opfylde kommunens miljøkrav i MBA – Miljø i Byggeri og Anlæg om kortlægning af materialer til genbrug.

Beskrivelse
Mængderne af bygningsmaterialer i de enkelte fraktioner opgjort skønsmæssigt på baggrund af tegninger over de to bygninger samt en besigtigelse af dem. Metodikken for ressourcekortlægningen blev baseret på Materialeatlas, InnoByg 2016, der inddeler bygninger i bygningsdele og byggematerialer. Til estimering af mængderne blev der anvendt et opslagsværk fra HFB, Byggecentrum – Tyngde af byggematerialer og lagervarer.

På baggrund af opgørelserne er der givet en vurdering af potentialet for mulig genbrug/genanvendelse af materialerne inklusive overvejelser om potentielle afsætningsmuligheder. I opgørelsen af samlede mængder og fraktioner er resultaterne fra en miljøscreening, der var gennemført tidligere af en anden rådgiver, blevet inddraget.

Vigtigste erfaringer
Resultaterne fra besigtigelsen og ressourcekortlægningen blev samlet i et Excel-skema, hvor det for hver bygningsdel og byggemateriale blev gjort op, hvor mange tons af materialet der potentielt vil kunne gå til hhv. genbrug, genanvendelse samt anden håndtering – såsom forbrænding, deponering eller specialhåndtering. På baggrund af vurderingen af ressourcepotentialet og bygherrens ønske om genbrug/genanvendelse af materialerne i nybyggeriet blev der givet vurdering af mulighederne for genbrug af mursten, tømmer, brædder m.v. og genanvendelse af tegl, beton og stål i det nye byggeri. Desuden er der givet forslag til overvejelser af udbudsprocessen samt krav til projektering, nedrivning og byggeri med genanvendte materialer. Pilotprojektet har således vist en måde at gennemføre ressourcekortlægningen på. Resultaterne af projektet er sidenhen bl.a. blevet præsenteret i forbindelse med gennemførelsen af et miljøprojekt om ressourcekortlægningen.

Resultater
Ressourcekortlægningen viste et potentiale for genbrug og genanvendelse på i alt 97%. Der viste sig at være potentiale for genbrug af mursten, tømmer, gulvbrædder, vinduer og døre, fliser samt granit fra fundamenter, dørtrin og trapper. Heriblandt var der særlige bygningsdele, som facadeudsmykningen og en granittrappe, der fortjente særlig opmærksomhed med hensyn til genbrug.

Iblandt materialerne til genanvendelse var der beton, tegl, jern og metal, samt mineraluld og glas.

Vil du vide mere?

VHGB's best practice beskrivelse om genbrug af mursten

Smith, K.H. et al. (2018) Ressourcekortlægning af bygninger, Miljøprojekt 2006, Miljøstyrelsen

NIRAS et al. (2017) Affaldsforebyggelse i byggeriet – Forprojekt, Miljøprojekt 1919, Miljøstyrelsen