Kulbrinter

Hvad er kulbrinter:

Kulbrinter er organiske stoffer, der består af kulstof og brint. De udgør en stor stofgruppe. Her fokuseres på de alifatiske kulbrinter.

Hvor er kulbrinter typisk anvendt?

Kulbrinter findes i mineralsk olie, som anvendes som formslipmiddel ved betonstøbning. Undersøgelser har vist, at asfalt kan indeholde kulbrinter.

Hvorfor er kulbrinter problematiske?

Kulbrinter er en stor stofgruppe, som har varierende effekter. Der findes meget begrænset viden om de fleste kulbrinter, og derfor tager den tilgængelige viden om stofgruppen udgangspunkt i oplysninger om de enkelte forbindelser, der er blevet undersøgt. Nogle kulbrinter kan være toksiske over for både mennesker og andre organismer, i både akut eller kronisk form.

Hvad sker der med kulbrinter i affald?

Asfalt kan enten genanvendes i produktion af ny asfalt eller kan nedknuses og bruges som erstatning for sand, grus og sten i vejbygning. Beton genanvendes også typisk i nedknust form som vejfyld. Der er risiko for, at kulbrinter indeholdt i disse materialer kan udvaskes og nedsives til grundvandet, når de anvendes som vejfyld. Nogle modelberegninger for asfalt har vist, at risikoen for uacceptabel udvaskning af miljøfarlige stoffer fra knust asfalt er lille, hvorimod der pt. ikke findes udvaskning fra beton.