Faglige rapporter om PCB

Rapport fra et fuldskala projekt med termisk rensning af PCB fra bygningsdele, møbler og inventar
Rapporten 
viser bl.a., at det med termisk rensning er muligt at nedbringe totalkoncentrationen og afgasningen af PCB fra højt kontaminerede materialer samt afgasningen af PCB fra lavt kontaminerede materialer.

PCB-analyser, Miljøprojekt 2010, 2018. Udgiver: Miljøstyrelsen
Der er udarbejdet et mobilt miljølaboratorium til on-site PCB-analyser til bestemmelse af indhold i byggematerialer.

PCB-renovering, Miljøprojekt 1847, 2016. Udgiver: Miljøstyrelsen
Projektet har udviklet en luftdræningsmetode, som kan bruges til renovering af PCB-forurenet byggeaffald. Der er desuden udviklet en boremelsmetode med en forenklet udtagning af prøvemateriale, som efterfølgende kan analyseres for PCB.

PCB-renovering, Miljøprojekt 1847, 2016. Udgiver: Miljøstyrelsen
Forsøg med renovering med ny miljørigtig luftdræningsmetode og PCB-prøvetagning med boremelsmetode. Denne rapport indeholder to delprojekter. Det første delprojekt omhandler udvikling af en luftdræningsmetode til PCB-renovering af bygninger med PCB-holdige elastiske fugemasser. Det andet delprojekt omhandler udvikling af en forenklet udtagningsproces for prøvemateriale til efterfølgende analyse for PCB på traditionel vis.

Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB, Miljøprojekt 1719, 2015. Udgiver: Miljøstyrelsen
Projektet har haft det overordnede formål at udvikle en metode, der ved hjælp af online spektroskopiske måleteknologier kan detektere indholdet af polyklorerede bifenyler (PCB) i forseglingsfuger fra termoruder på under et minut.

Termisk stripning af PCB fra sekundært og tertiært forurenede byggematerialer, Miljøprojekt 1623, 2014. Udgiver: Miljøstyrelsen
Projektet omfatter en systematisk afprøvning i laboratorieskala af mulighederne for at rense mineralsk byggeaffald forurenet med PCB ved hjælp af termisk stripning. Rapporten konkluderer, at termisk rensning af sekundært og tertiært forurenede materialer er mulig og velegnet til at afprøve i stor skala.

Rapport over data fra gennemførte renoveringer og nedrivninger af bygninger opført i perioden 1950-1977 med PCB, Miljøprojekt 1465, 2013. Udgiver: Miljøstyrelsen
Der er indsamlet oplysninger om fund af PCB og andre farlige stoffer fra gennemførte renoveringer eller nedrivninger af bygninger fra perioden 1950-1977. De fleste prøver er taget på vinduer i forbindelse med fuger. For sekundært forurenet beton og tegl viser data, at der i den første cm generelt findes et PCB indhold på over 50 mg/kg. Af andre miljøfarlige stoffer er det især asbest og bly, der er taget prøver for.

Kortlægning af eksisterende viden om indtrængning af PCB fra fuger til beton – en litteraturgennemgang, Miljøprojekt 1464, 2013. Udgiver: Miljøstyrelsen
Der er gennemført et litteraturstudie om indtrængningen af PCB i byggematerialer, der grænser op til PCB-holdig fugemasse, med særlig vægt på beton og tegl. Der er store variationer i de rapporterede data, hvorfor det anbefales, at man i hver byggesag tager prøver for at sikre sig, at man håndterer materialerne korrekt. Det tyder på, at man når under grænseværdien for farlig affald på 50 ppm i de undersøgte materialer ved en afstand af 5 cm fra fugen. Det forventes, at jo mere porøst materiale jo større indtrængning.