Faglige rapporter om asbest

Her kan du finde mere viden om asbest.

Asbesthuset
Et online værktøj, der viser, hvor der findes asbest. Hvordan ser asbest ud? Hvornår skal du være opmærksom på, at der måske kan være asbest? Hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal du tage, når du støder på asbest?

Asbest i jord - viden om praksis for håndtering, Miljøprojekt 1652, 2015. Udgiver: Miljøstyrelsen
Der er gennemført en indsamling af viden om praksis for håndtering af problemstillinger ved konstateret af asbest i jord i Danmark og i udlandet.

Formålet med projektet har været at få en opdatering af viden og skabe grundlag for en fornyet vurdering af, hvilke behov og muligheder der eksisterer for at sikre en sikkerheds-, sundheds- og miljømæssig korrekt håndtering af jord med asbest.

Samlet må det på baggrund af engelske og hollandske erfaringer konkluderes, at der trods grundig gennemgang stadig ikke findes tilstrækkelig sikker viden omkring forholdet mellem indhold af asbest i jord og risikoen for uacceptabel sundhedsmæssig eksponering af mennesker, således at der kan udarbejdes et mere konkret jordkvalitetskriterium eller tilsvarende acceptniveau for indhold af asbest i jord, der er håndterlige i praksis.

Asbest i jord – eksponering og undersøgelsesmetode, Miljøprojekt 1360, 2011. Udgiver: Miljøstyrelsen
Rapporten kvantificerer resuspension af asbestfibre fra jorden til udeluften. På baggrund heraf ses på muligheden for at fremkomme med et forslag til et jordkvalitetskriterium, der afspejler risikoen ved eksponering for asbestfibre i jorden. I tilknytning hertil er beskrevet en målemetode og en procedure for prøvetagning, der kan dokumentere i hvilken grad, jorden på en lokalitet er påvirket med asbestfibre.

Asbestfibre i jordmiljøet, Miljøprojekt 1221, 2018. Udgiver: Miljøstyrelsen
Rapporten beskriver resultaterne af en litteratursøgning om asbestfibres skæbne i jordmiljøet, herunder vedrørende vurdering af den sundhedsmæssige risiko for eksponering af mennesker ved re-suspension af asbestfibre afsat på jordoverfladen og i jorden. Der blev fundet få informationer om udenlandske erfaringer i tilgængelig litteratur, og der er redegjort for de fundne kvantitative sammenhænge mellem indholdet af asbestfibre i jord og indholdet af asbestfibre i ovenstående luft under påvirkning af aktiviteter og faktorer som vind og vejr. På baggrund af disse undersøgelser og erfaringer er der desuden foretaget beregninger og vurderinger, der viser en sammenhæng mellem antal asbestfibre i jord og asbestfibre i jord (støv), og at Miljøstyrelsens B-værdi for asbestfibre i luft kan overholdes for koncentrationer af asbestfibre i jord på 10 mg/kg tørstof.

Måling af asbestforurening i forbindelse med tagrenovering, Miljøprojekt 1154, 2007. Udgiver: Miljøstyrelsen
Der er i projektet forsøgt at opnå viden om i hvor stort omfang, der afgives asbestfibre fra asbestholdige tage i forbindelse med renovering sammenlignet med almindelig slitage. Der er i den forbindelse undersøgt jord og mosprøver udtaget fra arealerne omkring huse lige efter tagrensning og oprensning af omgivelserne samt hvor ingen afrensning er foretaget (slitage). 

Der er i projektet gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor alle landets kommuner er blevet bedt om at redegøre for deres erfaringer vedrørende asbestsager. En begrænset litteraturundersøgelse er gennemført med henblik på belysning af de sundhedsmæssige risici asbestfibre vil kunne udgøre i eller på jord. Resultaterne fra undersøgelserne af jord og mosprøver viser, at jordprøver taget umiddelbart efter tagrensning indeholder mange asbestfibre, at jordprøver taget efter tagrensning og oprensning indeholder fåasbestfibre, at jord og mos taget fra omgivelser hvor ingen afrensning er foretaget generelt indeholder få asbestfibre, enkelte mosprøver indeholder dog mange asbestfibre.Spørgeskemaundersøgelsen viser, at kommunerne savner et bedre grundlag for rådgivning af borgere og virksomheder. Litteraturundersøgelsen gav intet resultat.