Forundersøgelser og planlægning

Forundersøgelser og planlægning

Nedrivning og renovering adskiller sig fra nybyggeri ved, at der sjældent foreligger detaljerede oplysninger om de anvendte stoffer og materialer. Det betyder, at det næsten altid vil være nødvendigt at gennemføre forundersøgelser i byggeriet.

Mange rådgivere overser, at affaldsplanlægning er en meget vigtig at del af planlægningen af et byggeprojekt. Dette gælder særligt ved nedrivningsprojekter, hvor der produceres store mængder af bygge- og anlægsaffald.

Grundige forundersøgelser er afgørende for at kunne planlægge og projektere nedrivning eller renovering af en bygning ansvarligt. Af hensyn til genanvendelsesmuligheder, miljø og arbejdsmiljø er det vigtigt at vide, hvilke materialer og eventuelle miljøfarlige stoffer de gamle byggematerialer indeholder.

Information fra forundersøgelsen skal bruges bl.a. til at planlægge håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Der findes imidlertid ingen klare anvisninger for, præcis hvordan arbejdet med screening og kortlægning skal gennem­føres – ud over de opstillede krav i Affaldsbekendtgørelsens kapitel 11 samt tilhørende bilag 7 – og der er heller ikke begrænsninger for, hvem der må foretage screening og kortlægning.

DAKOFA (Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer) har imidlertid udarbejdet en række anbefalinger til scree­ning og kortlægning.  

 

Tjekliste: Spørgsmål til forundersøgelsen

 

  • Hvordan er bygningen konstrueret, og hvilke materialer indgår der i konstruktionen?
  • Hvilke miljø- og sundhedsskadelige stoffer forekommer der?
  • Er bygningen forurenet som følge af aktiviteter, der er foregået i bygningen?

 

Screening for miljø- og sundhedsskadelige stoffer tidligt i forløbet
En screening er en indledende vurdering af behov for nærmere kortlægning af miljøfarlige stoffer i en bygning. Den er normalt baseret på oplysninger om byggeår, bygningens anvendelse og de brugte byggematerialer.

Screening for PCB, tungmetaller eller andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer, der findes i byggeriet, kan med fordel ske tidligt i forløbet. Dette vil sikre, at eventuel tilstedværelse af miljøfarlige stoffer er kendt, når der skal opstilles budgetter for projektet, og inden man når for langt med projekteringen. 

Læs om lovgrundlag for screening og kortlægning, og om den gode kortlægningsrapport.

Læs mere om miljøskadelige stoffer her.

Kortlægning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer som en del af de øvrige forundersøgelser
Håndtering af miljøfarlige stoffer er i dag forbundet med betydelige udgifter. Det er derfor vigtigt, at både omfanget af eventuelle miljøfarlige stoffer og planen for at håndtere dem korrekt er afklaret, før der indhentes priser på nedrivnings- eller renoveringsopgaven. Usikkerheder om omfanget og kravene til bortskaffelse vil føre til usikkerheder med hensyn til prisen for udførelsen og medføre risiko for, at de tilbud, bygherren får, ikke dækker, hvad der reelt er behov for.   

En kortlægning har som formål at identificere de miljøfarlige stoffer og deres udbredelse i en bygning. Den er baseret på prøvetagning af bygningsmaterialerne.   

Den nærmere kortlægning af de miljø- og sundhedsskadelige stoffer kan med fordel udføres i forbindelse med øvrige forundersøgelser, der udføres som del af planlægningen.   

Særligt i forbindelse med renovering er det vigtigt at sikre, at kortlægningen målrettes mod de bygningsdele som berøres af renoveringen.  

Forhåndsdialog med kommunen om forventninger og krav til forundersøgelser
Kommunerne har ikke helt de samme regler og følger ikke helt samme praksis. Det er derfor altid en god idé, at kontakte kommunen for at høre, hvilke forventninger og krav de har til screening og kortlægning. 

Der vil her være relevant at få klarhed om, hvilke stoffer kommunen som minimum finder relevante for screenings- og kortlægningsarbejdet samt hvilke værdier for rent, forurenet og farligt affald kommunen arbejder ud fra lokalt. Desuden er det relevant at kende kommunens forventninger til rensning af forskellige materialetyper.