Valg af byggevarer

Hvilke byggevarer du vælger til et byggeri, er med til at afgøre, om byggeriet bliver cirkulært.

Valg af byggevarer til et byggeri skal tage mange forskellige hensynFørst og fremmest skal det være byggevarer, der er egnet til anvendelsen og kan overholde gældende krav til byggeriet 

Når man ønsker at bygge cirkulært, kræver det skarpt fokus på miljøaspekter af materialevalg og måden at indbygge materialerne , og hvordan de håndteres efter brugsfasens ophør. 

Et cirkulært materiale skal:  

  • Have lang holdbarhed og være robust i sin anvendelse 
  • Kunne vedligeholdes og repareres for at forlænge levetiden  
  • Kunne genbruges eller genanvendes for højst mulig ressourceværdi 
  • Sørg for sammenhæng mellem de forskellige materialers levetid for at undgå unødvendige udskiftninger 

Er man interesseret i at bygge bæredygtigt, er cirkularitet kun ét kriterie at forholde sig til. Bæredygtighed omfatter nemlig både miljømæssige aspekter (bl.a. materialets miljø- og klimaaftryk), økonomisk bæredygtighed og social bæredygtighed (bl.a. også forhold som godt indeklima) 

Hvad skal man vægte højst i overvejelserne; økonomi, holdbarhed eller miljøprofil? Det er ikke muligt at give et entydigt svar, fordi det vil være afhængigt af den givne situation. Det vigtige er, at vi tænker os om og aktivt tager stilling til materialevalget. 

Miljømærker og deklarationer 

Der findes en række mærknings- og certificeringsordninger, som dokumenterer forskellige byggematerialers egenskaber inden for miljø, sundhed og bæredygtighed. Bl.a. nævnes EPD Danmark, FSC, FSC Recycled, PEFC, Cradle2Cradle, Svanemærket, EU-Blomsten og Indeklimamærket, som er de mest udbredte. Læs mere i disse publikationer fra Teknologisk Institut.

Genbrug og genanvendelse af byggevarer  

Der ligger et stort potentiale i at genbruge og genanvende byggematerialer, og i Danmark findes der allerede mange gode eksempler på effektiv genbrug og genanvendelse. 

Byggematerialer kan i vid udstrækning genbruges eller genanvendes - men der er også faldgruber. Dels kan der være risiko for, at brugte byggevarer indeholder miljøfarlige stoffer, hvilket kræver særlig opmærksomhed  arbejdsmiljø og indeklima. Dels kan det være udfordrende at finde dokumentation for, at genbrugte byggevarer lever op til nutidens krav; det kan kræve test og undersøgelser.  

Hvis du er i tvivl, hvor langt udviklingen i branchen er kommet i forhold til genbrugsløsninger eller i hvilken udstrækning, der er etableret løsninger for genanvendelse af byggeaffald i produktion af nye materiale, kan du skabe dig et overblik her: Hvilke gamle byggematerialer kan du genbruge eller genanvende? 

Derudover kan du ved hjælp af værktøjet det digitale Materialeatlas danne dig et overblik over bygningsdele og byggematerialer, der helt grundlæggende har gode muligheder for genbrug og genanvendelse. 

Krav til genbrugte og genanvendte byggevarer  

Når du som bygherre, rådgiver eller entreprenør vil indbygge genbrugte og genanvendte materialer i en bygning, skal du kender de krav, de pågældende materialer vil blive mødt med. Desuden bør du have kendskab til byggematerialets kompleksitet, produktionsproces, alder, indholdsstoffer, tidligere anvendelse o.l. Det er særligt vigtigt, når materialerne skal skifte anvendelsesområde, dvs. skal indbygges i bygningen på en måde, som ikke oprindeligt var tiltænkt for materialerne.  

Du kan læse mere i denne guide om kravene til genanvendte og genbrugte byggematerialer.   

Det er vigtigt at kende forskel på genbrug og genanvendelse:

Genbrug er, når en gammel byggevare anvendes igen direkte til samme formål uden forarbejdning eller ved mindre forarbejdning i form af fx reparation, vask og rensning. 

Genanvendelse er, når affaldsmaterialerne bliver forarbejdet og derefter indgår i produktionen af nye byggevarer eller byggematerialer. Genbrug ligger højest i affaldshierarkiet, fordi det er mere ressourcebesparelse at genbruge end at genanvende.  

Byggelovgivning  

I byggelovgivningen findes kraverne særligt i 

1. Bygningsreglement, som stiller administrativ og funktionsbaserede tekniske krav til bygninger om som gælder alle byggevarer; uanset om de er nye, genbrugte eller genanvendte. 

2. Byggevareordningen, som stiller krav om CE-mærkning af byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard. For genanvendte og genbrugte byggematerialer gælder følgende:  

  • Hvis byggeaffald bliver genanvendt til nye produkter, som er omfattet af en harmoniseret standard, skal produkterne CE-mærkes. 
  • De harmoniserede standarder passer imidlertid typisk ikke til genbrugsmaterialer (bemærk –  forskel fra genanvendte materialer), da de tager udgangspunkt i produktion af nye byggematerialer. En producent af genbrugsbyggevarer kan som et alternativ til en harmoniseret standard ansøge om en ETA (Europæisk Teknisk Vurdering  er frivillig at udarbejde).

Dokumentation af genbrugsmaterialer  

Dokumentation i henhold til Bygningsreglementet 

Byggevarer skal altid leve op til kravene i Bygningsreglementet – uanset om der er tale om nye, genbrugte eller genanvendte byggematerialer, og uanset om byggevarerne bruges til nybyggeri eller i eksisterende bygninger.  

Bygningsreglementet har til formål at sikre, at der vælges energirigtige samt sikkerheds- og sundhedsmæssigt og byggeteknisk korrekte løsninger. 

Genbrugte byggematerialer kommer sjældent med dokumentation, og det kan være vanskeligt at teste deres egenskaber. 

I forbindelse med byggeansøgninger til projekter, som omfatter genbrugte byggevarer er det bygherrens forpligtelse at dokumentere, at byggematerialerne lever op til bygningsreglementets krav om bl.a., stabilitet, brandforhold og indeklima. 

Hvis bygherren ønsker at benytte en byggevare, der ikke lever op til bygningsreglementets krav, fx fordi der er tale om en genbrugt byggevare, skal han eller hun søge om dispensation hos kommunalbestyrelsen, jf. byggelovens § 22.  

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sendte i 2017 et brev til samtlige kommunalbestyrelser i Danmark om Dispensation fra byggeloven og bygningsreglementet – genbrugte byggevarer.  

Budskabet i brevet er følgende:   

Kommunalbestyrelsens skal ved en ansøgning om dispensation foretage en konkret vurdering, herunder vurdere om byggevaren lever op til bygningsreglementets tekniske krav, og om der eventuelt i forbindelse med en dispensation skal knyttes særlige vilkår til byggetilladelsen. 

Det er bygherren, som har ansvaret for at udarbejde dokumentation for, at en byggevare lovligt kan anvendes efter bygningsreglementets bestemmelser, mens det er kommunalbestyrelsen, som vurderer, om dokumentationen er tilstrækkelig. 

Du kan læse hele brevet her. 

Dokumentation i forhold til Byggevareordningen 

Ikke alle byggevarer kan eller skal CE-mærkes.  

EU’s byggevareforordning stiller krav til en obligatorisk CE-mærkning, når en byggevare er omfattet af en harmoniseret standard (hEN) for byggevaretypen, eller der er lavet en frivillig ETA (Europæisk Teknisk Vurdering) for den konkrete byggevare. Det gælder 75-80 % af alle byggevarer. CE-mærket kan beskrives som en ’byggevares varedeklaration’ og skal ledsages af dokumenter, hvor byggevarens ydeevne præsenteres. Det hedder en ydeevnedeklaration. Når en byggevare er CE-mærket, kan den markedsføres og sælges frit i hele EU. 

Genbrugsbyggevarer er typisk ikke er underlagt en hEN eller ETA og kan derfor ikke CE-mærkes. De harmoniserede standarder passer typisk ikke på genbrugsbyggevarer, da de tager udgangspunkt i produktion af nye byggematerialer og baserer sig på erfaringsgrundlag om produktspecifikke ydeevner.  

Hvis en producent af genbrugsbyggevarer ønsker at opnå CE-mærkning, skal producenten søge om at få udstedt en frivillig ETA (Europæisk Teknisk Vurdering), som byggevaren kan CE-mærkes med. 

I Danmark udstedes frivillige godkendelser af ETA- Danmark. Du kan læse mere hos ETA Danmark.