Forkortelser

Her er en liste over forkortelserne.     

 

Forkortelse

Farlige/problematiske stoffer

Opdelt vurdering

Link til
miljøfarlige
stoffer

- Asbest Læs mere
As Arsen Læs mere
C6 - C26 Kulbrinter (alifatiske) Læs mere
Cd Cadmium Læs mere
CFC ClorFlourCarboner Læs mere
Cr Krom Læs mere
Cu Kobber Læs mere
HBCDD/HBCD Bromerede flammehæmmere Læs mere
HCFC HydroClorFlourCarboner Læs mere
Hg Kviksølv Læs mere
Ni Nikkel Læs mere
PAH Polyaromatiske hydrocarboner Læs mere
Pb Bly Læs mere
PCB Polychlorerede biphenyler Læs mere
SCCP Chlorparaffiner (kortkædede) Læs mere
Zn Zink Læs mere