Du er her: Forside / Nedrivning / Vejledninger om byggeaffald / Entreprenører / Under udførelsen

Under udførelsen

Du skal altid sikre, at du håndterer bygge- og anlægsaffald korrekt. Hvis du vil sælge byggeaffald egnet til materialenyttiggørelse videre til genanvendelse eller direkte genbrug, skal du også være opmærksom på reglerne for dette.

Regler om sortering af affald 

Der er forskel i håndtering af affald, hvis affaldsproducenten er privat (husholdninger) eller professionel (erhvervsvirksomheder). Som regel er bygherren affaldsproducent.

For de private gælder de kommunale regulativer for husholdningsaffald.

For de professionelle er det de kommunale regulativer for erhvervsaffald og kravene i affaldsbekendtgørelsens kap. 9, der gælder. Affaldsproducerende virksomheder skal:  

Regler ved salg af materialer fra nedrivning til genbrug
Når en ældre bygning nedrives, kan der være bygningsdele og materialer, der har en kvalitet, som gør dem egnede til genbrug, fx døre og vinduer i god stand eller med et særligt design. 

Genbrug er, når produkter eller komponenter bruges igen til samme formål, som de var udformet til. Det særlige med materialer til genbrug er, at de ikke betragtes som affald og er dermed ikke er omfattet af affaldslovgivning og materialerne kan sælges frit af alle til alle.

Der er dog nogle punkter, du skal være opmærksom på, hvis du har at gøre med genbrug. Læs om dette i VCØBs kvikguide om genbrugte og genanvendte byggematerialer.

Regler ved salg af materialer til genanvendelse og nyttiggørelse
Danmark har i dag klare nationale målsætninger om at genanvende eller på anden måde nyttiggøre mest muligt affald fra byggeriet. Læs mere i faktaark om Danmarks ressourcestrategi. Det har bl.a. medført, at der i dag ikke er affaldsafgift på materialer til genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse, hvor­imod der er afgift på affald til forbrænding og deponering. 

Materialer til forberedelse til genbrug (hvis materialerne kræver forberedelse for at kunne blive genbrugt), genanvendelse eller anden nyttiggørelse er omfattede af affaldsregulering. Du skal være opmærksom på følgende:

 • Hvis du ikke har indgået aftale med bygherren om, at du overtager ejerskab til materialerne, før de bliver til affald (dvs. hvis du ikke er affaldsproducent), kan bygherren kun overdrage affaldet til dig, hvis din virksomhed er omfattet af affaldsbekendtgørelsens § 68, stk. 1 og er en af følgende typer af virksomheder:

  • Genanvendelsesanlæg eller et anlæg, som forbereder affald til genbrug, der er godkendt efter ’Bekendtgørelse om affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed’ og registreret i Affaldsregistret.
  • Indsamlingsvirksomhed, som er godkendt efter ’Bekendtgørelse om affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed’ og registeret i Affaldsregistret.
  • Virksomhed, som kan undlade at lade sig registrere efter ’Bekendtgørelse om affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed’.

 • Du har pligt til at kunne dokumentere, at du har overtaget affaldet fra affaldsproducenten, fx ved
  skriftlig aftale eller faktura, der angiver affaldstyperne og mængderne.
 • Du har pligt til at oplyse, hvad du ved om de materialer, du sælger.

Nyttiggørelse kan ske direkte via aftale mellem den part, der producerer bygge- og anlægsaffaldet (affaldsproducent), og den part, som ønsker at nyttiggøre affaldet, fx i form af knust beton til vejbygning. Affaldet behøver som følge heraf ikke at blive indvejet på et miljøgodkendt affaldsbehandlingsanlæg. Der  gælder fortsat, at affald til nyttiggørelse skal anmeldes til kommunen forud for håndteringen.

Reglerne i Restproduktbekendtgørelsen åbner mulighed for uden tilladelse at forberede nogle materialer til nyttiggørelse under forudsætning af, at de er uforurenede eller let forurenede (indeholder PCB op til 2 mg/kg). Læs mere om reglerne her.

Mange ældre materialer kan dog indeholde miljø- og sundhedsskadelige stoffer, fx bly i malingen, PCB i fugerne eller asbest i pladerne. Du skal være opmærksom på, ikke at sælge materialer, som kan indebære en sundhedsrisiko.

Er du nedriver, og ønsker du at afsætte dine affaldsmaterialer til nyttiggørelse, skal du sikre dig, at du har klare aftaler med modtageren af materialerne.

Vær at vide, hvis du vil sælge gamle byggematerialer videre

 • Du har pligt til at oplyse, hvad du ved om de materialer, du sælger.

 • Du bør gøre det tydeligt, at den part, der anvender materialerne, har det videre ansvar for materialerne og anvendelsen af dem.

 • Du bør sikre dig, at modtageren er klar over, at der kan forekomme indholdsstoffer i nedrivningsmaterialer, som ikke findes i nye materialer.

 • Det er ikke kun uforurenede materialer, der kan nyttiggøres; der findes virksomheder, som kan nyttiggøre visse forurenede materialer.

 • Du bør holde styr på, hvor store mængder du sender videre til nyttiggørelse, da bygherren og kommunen kan stille spørgsmål til det og kræve dokumentation for mængder.