Du er her: Forside / Nedrivning / Hvad er byggeaffald? / Arbejdsmiljø og byggeaffald

Arbejdsmiljø og byggeaffald

Der er masser af hjælp og vejledninger at hente fra flere forskellige parter om arbejdsmiljø i forhold til miljøfarlige stoffer i de gamle byggematerialer. Få overblik her.

Arbejdstilsynet - vejledninger om regler og pligter samt call center
Arbejdstilsynet er myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynets opgave er at understøtte virksomheder med at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø inden for rammerne af reglerne på arbejdsmiljøområdet. Det sker ved at føre tilsyn med virksomheder, udarbejde regler samt vejlede om arbejdsmiljø.

Gå til Arbejdstilsynets for at se arbejdsmiljøregler for bygge- og anlægsbranchen.

Arbejdstilsynets vejledninger om bygherrens pligter
Arbejdstilsynet informerer i fem vejledninger om bygherrens pligter ved bygge- og anlægsprojekter af forskellig størrelse. 

Du kan også hos arbejdsmarkedets organisationer finde en række vejledninger, der giver nyttig viden om håndtering af bygge- og anlægsaffald. 

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA): vejledninger og faktaark om pligter, støv, nedrivningsarbejde, PCB, bly, asbest, chlorparaffiner og isoleringsmaterialer
Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA) er sammensat af arbejdsgivernes, ledernes og lønmodtagernes organisationer inden for bygge- og anlægsområdet. Organisationerne omfatter tilsammen ca. 150.000 lønmodtagere inden for bygge- og anlægsområdet.

For spørgsmål om arbejdsmiljø, kan man kontakte Videntjenesten for Arbejdsmiljø på tlf. 4082 1400 eller på mail videntjeneste@bam-bus.dk.

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg medvirker til kortlægning af branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og udgiver branchevejledninger og uddannelsesmaterialer om god arbejdsmiljøpraksis. Arbejdstilsynet godkender, at indholdet i BFAs branchevejledninger er i overensstemmelse med reglerne på arbejdsmiljøområdet.

Branchevejledning om pligter og ansvar for arbejdsmiljø (byggeproces.dk)

Branchevejledning om, hvordan både bygherre, rådgiver/projekterende og entreprenør (som arbejdsgiver) kan leve op til reglerne i bekendtgørelsen om bygherrens pligter.

Branchevejledning om projekterendes/rådgiveres pligter

Branchevejledning  indeholder anbefalinger til, hvordan man kan leve op til reglerne i bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter. Læs om bekendtgørelsen.

Branchevejledning om renovering til bygherrer og projekterede/rådgivere

Branchevejledningen om renovering beskriver de forhold, som projekterende, rådgivere og bygherrer skal være opmærksom på ved projektering og planlægning af et renoveringsprojekt for at opnå et gennemarbejdet projekt i forhold til arbejdsmiljø og bygbarhed. Desuden er der anbefalinger om god praksis.

Støv på byggepladsen

Støv på byggepladsen er ofte et stort og alvorligt problem – både for de ansatte og for byggeriets kvalitet. Branchevejledningen fra BFA giver gode råd til en effektiv og systematisk indsats over for støvproblemerne og henvender sig til bygherrer, projekterende, rådgivende, arbejdsgivere, arbejdsledere og medarbejdere, der har som opgave at forebygge støv på byggepladsen.

Faktaark om nedrivningsarbejde

Kort og godt fra BFA. De vigtigste arbejdsmiljøproblemer og løsninger.

  • Risiko for ulykker ved fx fald og gennemstyrtning
  • Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger fx på svært tilgængelige steder
  • Støj og vibrationer fra fx mejselhamre
  • Støv fra fx beton, murværk, gammel isolering og asbest

Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer

Branchevejledningen om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer fra BFA indledes med oplysninger om PCB og dets skadevirkninger. Herefter følger information om regler og ansvar i forbindelse med håndtering af forurenede materialer samt generelle anvisninger i forbindelse med forundersøgelser, prøvetagning, generelle sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse af affald.

Branchevejledning om asbest
BFA
branchevejledningen om asbest er rettet mod alle fagområder og fortæller dels, hvor asbest kan forekomme i ældre bygninger og anlæg, og dels hvordan arbejdet med asbestholdige materialer bedst kan udføres, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal tages.

Find branchevejledningen om asbest her.

Håndtering af bly i bygninger

Både ved små og store renoveringsopgaver risikerer man at støde på fortidens synder i form af nu forbudte stoffer eller stoffer og materialer, der er underlagt diverse restriktioner. BFA branchevejledning består af tre dele:

  1. I den første del finder du information om forekomsten af bly, skadevirkningerne samt regler om forundersøgelser og blodprøver.
  2. Anden del handler om de forskellige aktørers ansvar og pligter.
  3. Tredje del består af beskrivelser af otte forskellige arbejdsprocesser med konkrete anvisninger på forholdsregler og arbejdsmetoder i forbindelse med håndteringen af bly.

Faktaark om chlorparaffiner

De nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ved forekomst af chlorparaffiner (også kaldet klorede paraffiner) er langt hen ad vejen sammenlignelige med dem vi kender fra PCB. Vær opmærksom på, at perioden for nødvendige forundersøgelser for chlorholdige forbindelser i fx udvendige fuger strækker sig gennem hele perioden fra 1950 til 2002.

Arbejde med isoleringsmaterialer

Denne branchevejledning beskriver, hvordan man kan fjerne eller nedsætte arbejdsmiljøbelastninger som fx støv og dårlige arbejdsstillinger, når man arbejder med isoleringsmaterialer. Branchevejledningen indeholder først en beskrivelse af de pligter, man har som bygherre, rådgiver, arbejdsgiver og ansat. Derefter følger afsnit om planlægning af isoleringsarbejde ved såvel nybyggeri som ved efterisolering og ombygninger. Desuden er der anbefalinger til de forskellige arbejdsprocesser, hvor isoleringsmaterialer indgår. Endelig vises en række beskrivelser af forskellige isoleringsmaterialer.

Sektionen for Nedrivning og Miljøsanering under DI - vejledninger om asbest, PCB, bly og historisk støv
Nedrivning- og Miljøsanering blev i foråret 2016 dannet som en fusion mellem Dansk Asbestforening og Nedbrydningssektionen under Dansk Byggeri. Sektionen viderefører arbejdet fra de to stiftende organisationer. Det indebærer ikke mindst videreførelse af det vigtige arbejde med at sikre ordentlighed og lovoverholdelse i forbindelse med alle nedrivninger og miljøsaneringer i Danmark. Kontrolordningen NMK 96, som siden 1996 har givet tredjepartskontrolleret sikkerhed for overholdelse af alle regler for dansk Asbestforenings medlemmer, er videreført og gælder nu alle medlemmer i Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen.

Asbest vejledning

Asbestvejledningen indeholder retningslinjer vedrørende udførelse af asbestsaneringsopgaver.

PCB-vejledning

PCB-vejledningen omfatter vejledning om god praksis håndtering af PCB-holdige materialer. Den indeholder råd og arbejdsanvisninger til brug ved sanering af PCB-holdige materialer.

Blyvejledning

Blyvejledningen indeholder retningslinjer i forbindelse med planlægning og gennemførelse af renoverings- og nedrivningsarbejder, hvor der forekommer bly.

Historisk Støv

Vejledningen om Historisk støv indeholder retningslinjer i forbindelse med planlægning og gennemførelse af renoverings- og nedrivningsarbejder, hvor der forekommer historisk støv.

Bygherreforeningen - anbefalinger om arbejdsmiljø
Bygherreforeningen er en interesseorganisation, der varetager og formidler professionelle danske bygherrers holdninger og interesser. Bygherreforeningen har bl.a. udgivet følgende nyttige materialer relateret til byggeaffald:

Anbefalinger til bygherrens koordinering af arbejdsmiljø - Bygherreforeningen

Publikationen er udarbejdet af Bygherreforeningens Arbejdsmiljøudvalg, som en revision af den tidligere udgivelse fra 2010. Målet er at give inspiration og tegne en linje for arbejdsmiljøprocesser i bygherreorganisationer i de kommende år.