Du er her: Forside / Cirkulært byggeri / Sporbarhed

Sporbarhed

Sporbarheden er relevant igennem hele værdikæden, og der findes forskellige typer for dokumentation af byggeaffald, som understøtter sporbarheden. Nogle er påkrævet i henhold til affaldslovgivningen, mens andre er etableret som frivillige løsninger i branchen eller er fortsat under udvikling.

For materialer, der afsættes til materialenyttiggørelse er der typisk god sporbarhed frem mod modtageanlægget i form af mængder og fraktioner fra vejesedler og lignende.

Sporbarhed og dokumentation af byggeaffald fra nedrivning eller renovering sker bl.a. via miljø- og ressourcekortlægning (inklusive evt. detailundersøgelser af materialer), affaldsanmeldelsen, dokumentation af renhedstests fra miljøsanering, dokumentation fra nedrivningsprocessen inklusive kildesortering og opbevaring på pladsen, vejesedler og lignende dokumentation fra affaldstransport og modtagelse.

Branchen er efterhånden vant til at tilvejebringe denne type af dokumentation. Som bygherre kan man med andre ord stille krav til denne form for dokumentation for at sikre sporbarhed af materialerne.  

På behandlingsanlægget
På behandlingsanlægget bliver affaldsfraktionerne typisk blandet sammen med samme type affald fra andre projekter, dvs. beton indgår i en samlet strøm af beton, som fx skal knuses førend det afsættes til videre håndtering. Det betyder, at man vil miste sporbarheden af et enkelt læs byggeaffald.

Behandlingsanlægget vil dog typisk via aftaler med producenter af byggevarer eller andre aftagere kunne oplyse, hvordan materialestrømme håndteres, hvilke materialer der afsættes til hvilken anvendelse, og hvilke mængder, der er dækket af aftalerne.

Vil du spore materialerne? 
Er man som bygherre interesseret i at kunne spore materialerne hele vejen til den endelige håndtering, fx fordi man vil godtgøre genbrugs- og genanvendelsesgraden i et projekt, bliver man nødt til at formulere specielle krav til dokumentation til dette formål. 

For materialer til genbrug vil sporbarheden typisk være lavere end ved nyttiggørelse, da der ikke er de samme dokumentationskrav for materialer, der genbruges. Her bliver man nødt til at stille krav til dokumentation. For at sandsynliggøre slutanvendelsen, kan man bede om dokumentation af aftaler med aftagere af genbrugsmaterialer, kvitteringer/vejesedler for modtagelsen af genbrugsmaterialerne hos aftagerne.

Sporbarhed og dokumentation ved nybyg eller renovering
Ved indbygning af genbrugsmaterialer eller genanvendte materialer i nyt byggeri er der behov for at kunne dokumentere byggematerialernes egenskaber – for at kunne dokumentere, at man overholder kravene i byggelovgivningen. Her mangler der stadig viden, testmetoder og afklaring af reguleringsmæssige udfordringer.

Der mangler i det hele taget at blive implementeret gode processer og rutiner omkring sporbarhed og dokumentation ved genbrug af byggematerialer. Det besværliggør dokumentation af genbrugsgraden i projekter, samt hvor genbrugsmaterialerne stammer fra, og hvordan de er håndteret.