Du er her: Forside / Nedrivning / Hvad er byggeaffald? / Definitioner & ordbog

Definitioner & ordbog

Her kan du finde en liste over alle fagtermer med definitioner.

Her er definitioner af en række af de begreber og udtryk, som anvendes på VHGB.dk.

Affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med (Kilde: Affaldsbekendtgørelsen).

Affaldsfraktion: Underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse, herunder asfalt, papir, pap, dæk, affald i form af metal og elektriske og elektroniske produkter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC, plast, glas, shredderaffald, jord og træ. (Kilde: Affaldsbekendtgørelsen).

Affaldshierarkiet: Læs her.

Affaldshåndtering: Indsamling, transport, forberedelse til genbrug og behandling af affald, herunder sortering.

Cirkulær økonomi: Læs her.

Genanvendelse: Enhver form for nyttiggørelse, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, uanset om de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer. (Kilde: Affaldsbekendtgørelsen).

Genbrug: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til. (Kilde: Affaldsbekendtgørelsen).

Kortlægning: En detaljeret beskrivelse af aktuelle forekomster af bestemte stoffer og deres udbredelse. Typisk vil kortlægningen indbefatte prøvetagning af materialer med henblik på at fastslå indholdet og udbredelsen af miljøskadelige stoffer. Formålet med kortlægningen vil være at danne grundlag for planer for håndtering og udsortering. (Kilde: DAKOFA).

Materialenyttiggørelse: Forberedelse til genbrug, genanvendelse eller anvendelse til anden endelig materialenyttiggørelse eller forbehandling med henblik på en af de nævnte behandlingsformer. (Kilde: Affaldsbekendtgørelsen).

Nyttiggørelse: Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt. (Kilde: Affaldsbekendtgørelsen).

Orienterende undersøgelse: En begrænset undersøgelse, hvor der udtages et mindre antal prøver. En orienterende undersøgelse kan have forskellige formål, fx:

  • At identificere de stoffer, der skal kortlægges nærmere
  • At indgå i kombination med andre undersøgelser fx en screening
  • At danne grundlag for en indledende vurdering af økonomi (Kilde: DAKOFA)

Ressourcekortlægning: En kortlægning af de tilgængelige ressourcer i et byggeri, som har potentiale for at blive udnyttet ved genbrug og genanvendelse. 

Screening: En indledende vurdering af, hvorvidt der er et muligt problem. En screening vil typisk ikke omfatte prøvetagning. Screeningen vil normalt indbefatte en udredning af historiske oplysninger såsom byggeår og anvendelse samt visuel en besigtigelse af bygningen. Formålet med screeningen er at afdække behovet for en efterfølgende nærmere kortlægning. (Kilde: DAKOFA).

Selektiv nedrivningSelektiv nedrivning sikrer kildesortering af materialer under nedrivning, sådan at de efterfølgende kan anvendes så tæt på deres oprindelige funktion som muligt, samtidig med at materialer med indhold af miljøfarlige stoffer udsorteres og bortskaffes.