Du er her: Forside / Nedrivning / Love & regler / Kort om vigtigste love & regler

Kort om vigtigste love & regler om byggeaffald

Her får du overblik over de vigtigste love & regler om byggeaffald.

Miljøstyrelsens vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald

En vejledning fra Miljøstyrelsen giver en samlet beskrivelse af alle reglerne i Miljøbeskyttelsesloven, Affaldsbekendtgørelsen og Restproduktbekendtgørelsen samt af Miljøstyrelsens forståelse af reglerne vedrørende håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven er en central lov i miljølovgivningen, som skal beskytte natur og miljø. Den omfatter bl.a. al virksomhed, der kan medføre forurening af miljøet, også ved frembringelse af affald. Kapitel 6 og 7 omhandler affald.

En central regel i Miljøbeskyttelsesloven er § 19, der siger, at stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, ikke uden tilladelse må nedgraves i jorden, udledes eller oplægges på jorden eller afledes til undergrunden. En anden central regel i Miljøbeskyttelsesloven i forhold til affald er § 43, som siger, at den, der frembringer, opbevarer behandler eller bortskaffer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller forurening.

Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsbekendtgørelsen har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og omfatter affaldshåndtering.

Kommunen afgør, om en genstand er affald, og hvilken type affald det er. I affaldsbekendtgørelsens kapitel 3 findes regler om dette. Kommunerne skal også udarbejde affaldsplaner, kapitel 5 og kapitel 6 fastsætter regler om dette. Kapitel 10 indeholder regler om farligt affald fra virksomheder, og her findes krav til anmeldelse, opbevaring og transport.

Af særlig relevans for byggeaffald findes i kapitel 9 krav til virksomhedernes sortering af bygge- og anlægsaffald, mens kapitel 11 indeholder regler om screening og kortlægning for problematiske stoffer samt anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Vær også opmærksom på Bilag 2, der indeholder listen over affald og Bilag 3 med regler og bestemmelser for at klassificere affald som farligt. 

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Bekendtgørelsen regulerer affaldsregulativer,- gebyrer og -aktører og hører i modsætning til Affaldsbekendtgørelsen, ikke under Miljøministeriet men Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, hvor affaldsforsyningsområdet blev overført i 2015.

Restproduktbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen fastsætter regler om bl.a. restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffalds nyttiggørelse i bygge- og anlægsarbejder. Formålet er at nedbringe mængden af affald, der skal deponeres eller forbrændes, og på at reducere råstofforbruget.

Deponeringsbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen fastsætter regler om deponeringsanlæg. Deponeringsbekendtgørelsen omfatter bl.a. kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæggene.

Affaldsforbrændingsbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen fastsætter regler for indretning og drift af affaldsforbrændingsanlæg og affaldsmedforbrændingsanlæg, der forbrænder fast eller flydende affald.

Bekendtgørelse om selektiv nedrivning af statsbygninger

Bekendtgørelsen har til formål at fremme størst mulig genanvendelse og ressourceudnyttelse af byggeaffald. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ombygning og nedrivning af statsbygninger, hvorved der forventes at fremkomme mere end 10 tons byggeaffald. Det påhviler bygherren at drage omsorg for, at nedrivning af statsbygninger udføres som selektiv nedrivning i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt i brancheaftale NMK 96 af 28. november 1996.

Regler på arbejdsmiljøområdet

Arbejdsmiljøloven tilstræber at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø og et grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer samt vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

Arbejdsmiljøloven uddybes og præciseres i en række bekendtgørelser. Bl.a. er følgende relevante for arbejde med bygge- og anlægsaffald:

Læs desuden mere om regler på arbejdsmiljøområdet her.

Kommunale affaldsregulativer

Affaldsregulativer er kommunale regler for håndtering af affald. Regulativerne er opdelt i regulativer for hushold og regulativer for erhverv og omfatter de affaldsordninger, der er etableret i kommunen. Det er altså affaldsregulativerne, der beskriver, hvordan du som borger eller virksomhed skal sortere og bortskaffe dit affald, herunder byggeaffald.

Miljøstyrelsen har samlet alle de kommunale affaldsregulativer i en database, NSTAR (Nationale Standard Affalds Regulativer). Her er det muligt at finde alle kommunernes affaldsregulativer i deres helhed. Det er også muligt at søge efter affaldsordningen for en vis affaldstype i en bestemt kommune eller sammenligne regulativer og ordninger mellem kommuner.