Du er her: Forside / Nedrivning / Love & regler / Klassificering

Klassificering af byggeaffald

Ifølge Affaldsbekendtgørelsens kapitel 3 afgør kommunen, om et stof eller en genstand er affald, og endvidere om affaldet er:

  1. Farligt affald
  2. Emballageaffald
  3. Affald egnet til materialenyttiggørelse
  4. Forbrændingsegnet affald
  5. Deponeringsegnet affald

I praksis bliver affaldet klassificeret af affaldsproducenten. Hvis kommunen er uenig med affaldsproducentens klassificering, giver affaldsbekendtgørelsens kapitel 3 § 4, kommunen kompetence til at træffe en afgørelse herom. Den kommunale affaldshåndtering skal ske i overensstemmelse med affaldshierarkiet i Affaldsbekendtgørelsen, hvilket betyder at mest muligt affald skal genbruges, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse. Samtidig skal affaldsmængderne til forbrænding og deponering minimeres.

1. Farligt affald

Farligt affald klassificeres i henhold til reglerne i Affaldsbekendtgørelsens bilag 3. Ifølge bekendtgørelsen skal affald klassificeres som farligt, hvis det er opført med fed skrift på listen over affald i affaldsbekendtgørelsens bilag 2. Hvis en affaldstype har spejlindgang; dvs., at den i bilag 2 er tildelt koder som både farligt og ikke-farligt affald, skal det klassificeres som farligt, hvis affaldet viser farlige egenskaber ifølge Affaldsbekendtgørelsens bilag 3. I bygge- og anlægsaffald er det hovedsageligt indholdet af miljøfarlige stoffer, der udløser en klassificering som farligt affald. Bl.a. støvende asbest bliver klassificeret som farligt affald.

Den 5. juli 2018 blev det obligatorisk for kommunerne at tillægge kriterierne for økotoksicitet (HP 14) betydning ved klassificering af farligt affald. Miljøstyrelsen har lavet en vejledende udtalelse om, hvad det betyder. 

Farligt affald bliver typisk deponeret eller bortskaffet ved specialbehandling. Der er dog i praksis mulighed for genbrug eller materialenyttiggørelse af farligt affald, på baggrund af en konkret risikovurdering ift. den faktiske anvendelse. VCØB står til rådighed for vejledning om muligheder for håndtering af farligt affald.

2. Emballageaffald

Emballageaffald er defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager.

3. Affald egnet til materialenyttiggørelse

Affald egnet til materialenyttiggørelse er affald, som kan forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse. Det kan også dreje sig om en forbehandling til nyttiggørelse.

Hvis den affaldsproducerende virksomhed kan godtgøre, at affaldet kan forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse, skal kommunen klassificere affaldet som kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse.

4. Forbrændingsegnet affald

Forbrændingsegnet affald er affald, der ikke er egnet til materialenyttiggørelse, men i stedet kan udnyttes ved forbrænding, uden  udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet bygge- og anlægsaffald består typisk af brandbare affaldsfraktioner som fx plast eller træ, der på grund af kvalitet eller urenheder ikke er egnede til materialenyttiggørelse. Affaldsforbrændningsbekendtgørelsen omfatter bl.a. kriterier og procedurer for modtagelse af affald på anlæggene.

5. Deponeringsegnet affald

Deponeringsegnet affald er affald, der ikke er egnet til hverken materialenyttiggørelse eller forbrænding. Deponeringsegnet bygge- og anlægsaffald består typisk af fx asbestholdigt affald, isoleringsmaterialer, sammenblandede produkter og forurenet affald, der ikke kan brændes. Bekendtgørelsen om deponeringsanlæg omfatter bl.a. kriterier og procedurer for modtagelse af affald på anlæggene.

Hjælp til at klassificere byggeaffald

Følgende vejledninger kan være en hjælp til at klassificere farligt affald:

Klassificering af affald på 5 minutter

En DAKOFA-vejledning, der gennemgår klassificering af farligt affald trin for trin.

Study to develop a guidance document on the definition and classification of hazardous waste

En EU-undersøgelse, der gennemgår, hvordan man klassificerer farligt affald, samt hvordan det forholder sig med lovgivningen og koncepterne bag klassificeringen. Da de danske regler er en implementering af europæiske regler, kan EU-vejledningen også benyttes i Danmark.