Du er her: Forside / Community / Medlemmer / Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Medlem

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden er både råstofmyndighed, stor bygherre og regional udvikler indenfor politisk prioriterede områder. Region Hovedstaden vedtog i 2023 en fireårig indsats for at fremme bæ-redygtigt og cirkulært byggeri. Formålet er at reducere råstoffor-brug og klimaaftryk i egen bygherrefunktion og via samarbejder også hos kommuner og virksomheder.

Hovedstadsregionen er der, hvor der bygges mest i Danmark, og Region Hovedstaden er selv en af de store bygherrer med en bygningsportefølje på ca. 2.000.000 m2 etageareal. Aktuelt arbejdes der med mere bæredygtighed og cirkularitet i udbud, bl.a. med krav og ønsker til genbrug og genanvendelse af materialer. Der bygges efter DGNB principper og materialer i eksisterende bygningsmasse kortlægges for at kunne forlænge levetid og for at kunne genbruge og genanvende materialer bedst muligt, når der renoveres og nybygges.

Byggeriet bruger store mængder af primære ressourcer som sand, grus og sten. I hovedstadsregionen er byggeaffald samtidigt den næststørste affaldsfraktion efter restaffald, og byggeriet producerer ca. dobbelt så meget overskudsjord som byggeaffald. Der er derfor stort potentiale for cirkulært byggeri, hvor vi erstatter primære råstoffer i byggeriet med genanvendte byggematerialer og overskudsjord. Det kan både reducere presset på råstofferne og reducere antallet af lastbiltransporter. Da Region Hovedstaden er myndighed for råstofindvinding har vi en særlig interesse i at understøtte denne omstilling.

Region Hovedstaden arbejder sammen med kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner om at understøtte hele hovedstadsregionens udvikling indenfor cirkulært byggeri og ressourceeffektivitet. Bl.a. arbejder vi med at fremme prognoser for materialer, optimere materialeflow og forbedre kompetencer og rammevilkår. Det sker fx gennem projekterne CityLoops og ’Partnerskab for Overskudsjord og Ressourcer’.

I Horizon 2020 projektet CityLoops udvikler og demonstrerer syv europæiske byer metoder, værktøjer og praksisser til cirkulær håndtering af bygge og anlægsaffald inkl. jord, samt cirkulær håndtering af bioaffald. 

Region Hovedstaden har etableret ’Partnerskab for Overskudsjord og Ressourcer’ i samarbejde med kommuner og forsyningsselskaber, hvor der bl.a. udarbejdes prognoser og strategier for cirkulær jordhåndtering. Partnerskabet drives af Gate 21

 

Pernille Kernel

Pernille Kernel

Chefkonsulent i cirkulær økonomi og byggeri